Trách nhiệm của công ty dịch vụ kế toán với khách hàng


Rủi ro liên quan đến trách nhiệm công ty dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán được đề cập ở đây là một tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán đã thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán. Công ty dịch vụ kế toán sẽ cung cấp các dịch vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán. Quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán giữa công ty dịch vụ kế toán và khách hàng sẽ phát sinh một số rủi ro liên quan đến hoạt động và tuân thủ.

Một số rủi ro có thể nêu ra là:

  • Công ty dịch vụ kế toán không tuân thủ đúng và đầy đủ những quy định pháp luật liên quan
  • Chứng từ kế toán bị hư hỏng, thất thoát trong quà trình việc giao nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu
  • Sai sót số liệu kế toán của khách hàng
  • Công ty dịch vụ kế toán không tuân thủ việc bảo mật dữ liệu của khách hàng
  • Không cung cấp kịp thời số liệu phục vụ việc kê khai thuế, cũng như nhu cầu quản trị của doanh nghiệp

 Trách nhiệm của công ty dịch vụ kế toán theo quy định pháp luật

+ Công ty dịch vụ kế toán thực hiện công việc kế toán liên quan đến nội dung dịch vụ kế toán đã được thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.

+ Công ty dịch vụ kế toán chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về nội dung dịch vụ kế toán đã cung cấp và phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

+ Thường xuyên trao dồi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp, thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Bộ Tài Chính hoặc của các tổ chức nghề nghiệp được Bộ Tài Chính ủy quyền.

+ Tuân thủ pháp luật về kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán.

+ Tuân thủ sự quản lý nghề nghiệp và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của Bộ Tài Chính hoặc của tổ chức nghề nghiệp kế toán được Bộ Tài Chính ủy quyền.

Công ty TNHH Dịch vụ Thuế Tâm An đã đăng ký và được Bộ Tài Chính xác nhận đủ điều kiện hành nghề. Công ty tuân thủ quy định pháp luật về kế toán và hành nghề kế toán.

Giải pháp của công ty dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán cần đảm bảo thực hiện một số giải pháp để giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lương dịch vụ kế toán và đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm đối với khách hàng.

Hợp đồng dịch vụ kế toán: Giữa công ty dịch vụ kế toán và khách hàng phải có hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng thuê làm kế toán, làm kế toán trưởng phải lập thành văn bản theo quy định pháp luật. Hợp đồng dịch vụ kế toán cần quy định rõ nội dung dịch vụ cung cấp, phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của khách hàng thuê dịch vụ và công ty dịch vụ kế toán.

Quy trình: Công ty dịch vụ kế toán phải xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ kế toán. Quy trình được thiết kế nhằm hạn chế và kiểm soát các rủi ro ở mức chấp nhận được. Quy trình được thiết lập dựa trên các quy định pháp lý và đặc điểm, yêu cầu quản lý của công ty dịch vụ kế toán.

Giám sát: Công ty dịch vụ kế toán phải thực hiện đầy đủ việc huấn luyện, hướng dẫn nhân viên; thường xuyên thực hiện giám sát thông qua soát xét công việc và kiểm tra kết quả công việc của nhân viên.

(Bài viết có tham khảo tài liệu của TS. Vũ Hữu Đức)

Comments are closed.