Tâm An tham gia thành viên VICA


Công ty Tâm An tham gia hội viên VICA

Ngày 31 tháng 07 năm 2014, Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam đã ban hành quyết định 430/QĐ-VICA về việc kết nạp Công ty làm hội viên.

Giới thiệu VICA – Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam

Chi Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam là một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp của các cá nhân có Chứng chỉ hành nghề Kế toán (APC) hoặc chứng chỉ Kiểm toán viên (KTV) do Bộ Tài chính cấp đang hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán và các tổ chức kế toán, kiểm toán độc lập đang hoạt động tại Việt Nam. Chi Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng vì lợi ích và uy tín nghề nghiệp;

Chi Hội hoạt động với các mục đích quy tụ các cá nhân hành nghề kế toán và tổ chức đang cung cấp dịch vụ kế toán, được phép hoạt động tại Việt Nam nhằm mục đích giúp đỡ hỗ trợ nhau duy trì và phát triển nghề nghiệp kế toán, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho xã hội.

Dưới đây là toàn văn quyết định kết nạp:

Tags: ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.