Công văn 10622/BTC-CĐKT về điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán


Ngày 10/8/2017 Bộ Tài chính có Công văn số 10622/BTC-CĐKT gửi cho các Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công văn nêu ý kiến về đề nghị cho phép các Đại lý thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ, DN siêu nhỏ và các hộ kinh doanh chuyển đổi…

Công văn của Bộ Tài Chính trích dẫn Khoản 2 Điều 59 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã quy định: “2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Công văn của Bộ Tài Chính cũng trích dẫn Khoản 13 Điều 13 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã quy định nghiêm cấm “Thuê cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.”

Theo đó Bộ Tài chính khẳng định lại, doanh nghiệp phải có Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính cấp mới được kinh doanh dịch vụ kế toán.

Đồng thời Bộ Tài Chính cũng yêu cầu rõ rằng “Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu thực hiện và thông báo cho các Chi Cục thuế triển khai, thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn biết để thực hiện đúng quy định của Luật Kế toán khi thuê dịch vụ kế toán cho đơn vị mình”

Dưới đây là toàn văn Công Văn 10622/BTC-CĐKT:

Tags:

Comments are closed.